Osobné údaje a ich ochrana


Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Všetky informácie o vašej osobe používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe tretej strane.


Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, doručujúcu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu pre potreby spracovania objednávok.


Zákazník v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.


Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení zákona 122/2013 Z.z. . o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


Spoločnosť AG comp s.r.o., všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí prepravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov spoločnosť AG comp s.r.o., nepoužíva ich osobné údaje len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov..


Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť AG comp s.r.o. je v zmysle zákona 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu údajov ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Podľa § 28 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.


Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate v našich obchodoch sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosť AG comp s.r.o., s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk ako sú banky a úverové spoločnosti. Vždy však iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.


Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke
www.agcomp.sk v časti môj účet.