Všeobecné obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predavajúci, ktorým je AG comp s.r.o. so sídlom Parková 152, 951 45 Horné Lefantovce, IČO: 47 034 246, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo 33095/N, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Kontaktné údaje predávajúceho:
AG comp s.r.o.
so sídlom: Parková 152, 951 45 Horné Lefantovce
IČO: 47 034 246
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 33095/N
DIČ: 2023743051
Prevádzka: 217, 951 45 Dolné Lefanotvce
Telfón: +421 901 755 545
Email: info@tahokov.eu


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 955 50 Nitra 1
http://www.soi.sk


II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby (ďalej len produkt) predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.tahokov.eu písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.


Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).


Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších zmien použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň predávajúci oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.


4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred dňom prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe (faxom, emailom), pričom postačuje také vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré bude jednoznačne formulovať vôľu spotrebiteľa od zmluvy odstúpiť. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorý mu odovzdá predávajúci.


III. Dodacie lehoty


1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky.


2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.


3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.


IV. Cena, platobné podmienky a prepravné


1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.


2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, vopred prevodom/vkladom na účet predávajúceho, dobierkou.


3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné/balné a prípadne cenu dobierky.


4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:


a) dopravou predávajúceho na vyžiadanie


b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka prepravcu. Cena za dopravu závisí od hmotnosti tovaru a od vzdialenost.


5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.


V. Prebranie tovaru


1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.


2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "zápis o škode" na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.


3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.


4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.


5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.


6. V prípade dodania zásielky tovaru na palete, je spotrebiteľ pri prevzatí zásielky povinný túto paletu vrátiť obratom prepravcovi. Ak tak neučiní, predávajúci si vyhradzuje právo dodatočne doúčtovať spotrebiteľovi hodnotu palety v zmysle platných cien spoločnosti AG comp s.r.o..


VI. Odstúpenie od zmluvy


1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomnou formou prípadne za použitia formulára pre účely odstúpenia od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané najneskoršie v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.


2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho alebo musí byť uskutočnené formulárom.


3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi ním uhradené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi ním uhradené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.


Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:


a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,


b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,


c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,


d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze


e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,


f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom


g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.


6. V prípade, ak predávajúci bude akceptovať odstúpenie od zmluvy uplatnené spotrebiteľom po lehote stanovej zákonom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, má predávajúci právo požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov vzniknutých z odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru a právo uplatniť odstupné vo výške 25% z ceny z fakturovanej ceny za dodanie tovaru.


7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:


a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať


b) zmenila sa cena dodávateľa produktu


c) vystavená cena produktu bola chybná


VII. Záruka a servis


1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.


2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vo vhodnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.


3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


4. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný neodkladne informovať o tom predávajúceho, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa určí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


VIII. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.


2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.


3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.


Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.


Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.


Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 05.04.2015