Dodacie podmienky


Všetok tovar objednaný v internetovom obchode spoločnosti AG comp s.r.o. sa snažíme doručiť v čo najkratšom možnom termíne od zadania objednávky. Zásielky posielame iba v Slovenskej republike.


1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu do 7 dní. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť o lehotu určenú dodávateľom alebo výrobcom.


2. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.


3. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať "zápis o škode" na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.


4. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.


5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.


6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.


7. V prípade dodania zásielky tovaru na palete, je spotrebiteľ pri prevzatí zásielky povinný túto paletu vrátiť obratom prepravcovi. Ak tak neučiní, predávajúci si vyhradzuje právo dodatočne doúčtovať spotrebiteľovi hodnotu palety v zmysle platných cien spoločnosti AG comp s.r.o..